Termin konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 5G został celowo skrócony!

źródło: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/termin_konsultacji,p917224079

Nauka i technologia

Termin konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku został CELOWO skrócony! 5G podobnie jak GMO jest OGROMNYM ZAGROŻENIEM dla zdrowia, środowiska i wolności! Zgodnie z telekomunikacyjną megaustawą, którą PiS przeforsował kilka miesięcy temu, obecnie za określanie norm dotyczących dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku odpowiada Ministerstwo Zdrowia (które do megaustawy nie wniosło żadnych uwag w tym obszarze). Ruszyły już tzw. konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia przygotowanego przez ten resort. Projekt przewiduje podwyższenie ilości otaczającego nas elektrosmogu 100-krotnie!

„…Pan Minister Zdrowia dał nam, Obywatelom/Wyborcom, TYLKO DWA tygodnie na konsultacje w sprawach KLUCZOWYCH DLA WSZYSTKICH POLAKÓW, czyli podniesienia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku…”
piszą Koalicjanci.

Koalicja Polska Wolna od 5G złożyła pilną skargę dotyczącą konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W liście skierowanym do Premiera (podobny list został wysłany do Prezydenta RP i RPO) przedstawiciele Koalicji piszą:
„…My, członkowie i sympatycy Koalicji Polska Wolna od 5G, przedstawiciele tysięcy Obywateli/WYBORCÓW Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podpisali petycję o MORATORIUM NA 5G I REDUKCJĘ EKSPOZYCJI LUDNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE, domagamy się, aby interweniował Pan w sprawie skandalicznej decyzji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej skrócenia czasu konsultacji przedmiotowego projektu rozporządzenia…”

„…Zwracamy uwagę, że zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r., termin składania uwag i wniosków powinien wynosić co najmniej 21 dni (Art. 39 ust. 1 pkt. 4).
W naszym głębokim przekonaniu decyzja resortu zdrowia narusza podstawowe prawa Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i jest niezgodna z Konstytucją RP oraz Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Ministerstwo Zdrowia, jako instytucja rządowa, ma konstytucyjny obowiązek przy realizacji zadań zapewnić przede wszystkim spełnienie warunku ochrony zdrowia publicznego i środowiska, a jako instytucja kraju należącego do UE musi kierować się obowiązkowo przy podejmowaniu decyzji zasadą ostrożności.
Stanowczo sprzeciwiamy się skróceniu czasu konsultacji i podwyższeniu wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku…”

Poniżej niektóre materiały z zeszłorocznych tzw. konsultacji społecznych:

https://youtu.be/sLUXm3_tpT8

Tysiące niezależnych badań naukowych potwierdzają, że niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki).

https://youtu.be/cD0fcxR3iI4

UWAGA! UWAGA!
Opinia Koalicji Polska Wolna od 5G dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: http://stop5g.com.pl/opinia-koalicji-ws-rozporzadzenia-ministra-zdrowia/

Kontakt:
Koalicja Polska Wolna od 5G
Brzozówka 24 D, 96-214 Cielądz
e-mail: stop5gpl@gmail.com  lub biuro@icppc.pl
http://stop5g.com.pl/